Zmiany organizacji ruchu - rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Wymagane dokumenty

1) Wniosek zawierający nazwę Wnioskodawcy, miejsce prowadzonych robót, czas realizacji (od - do), nazwę Wykonawcy, nazwisko i podpis Projektanta.

2) Projekt czasowej lub stałej organizacji ruchu sporządza się w 6 egzemplarzach i powinien zawierać:

1. Plan orientacyjny w skali od 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem miejsc na drodze, których projekt dotyczy.

2. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1 :2000 lub szkic bez skali) zawierający: (a) lokalizacje istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, (b) parametry geometrii drogi.

3. Program sygnalizacji i obliczenie przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizacje świetlną.

4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy.

5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót.

6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze.

7. Nazwisko i podpis projektanta.

3) W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić do wprowadzenia zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

1. Opis techniczny zawierający charakterystykę robót.

2. Powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

3. Sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

4) Opiniowanie:

Aby uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu, należy złożyć 6 egzemplarzy projektu w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Inżyniera Ruchu - w skrzynce podawczej, która mieści się w przedsionku holu w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.

Każdy projekt będzie podlegać opiniowaniu przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, PIM, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Straż Miejską, a następnie zostanie zatwierdzony lub odrzucony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Projekty prekazywane są cyklicznie (zazwyczaj raz w tygodniu) przez MIR do pozostałych członków Zespołu Opiniowania Projektów celem uzyskania opinii.

W przypadku projektów organizacji ruchu obejmujących drogi o kategorii powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej, wnioskodawca winien ponadto uzyskać i dostarczyć do Miejskiego Inżyniera Ruchu opinię Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a w przypadku dróg o różnych organach zarządzających ruchem - opinię organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

Miejski Inżynier Ruchu

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel.: 61 878 1520 fax: 61 878 1529

email: mir@um.poznan.pl

Projekty organizacji ruchu można przesyłać pocztą tradycyjną w formie papierowej lub składać w skrzynce podawczej, która mieści się w przedsionku holu w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu kompletu dokumentów sprawa będzie załatwiana niezwłocznie.

Projekt zostaje zatwierdzony, odesłany w celu wprowadzenia poprawek lub odrzucony.

Informacje o stanie sprawy można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

Północny Zachód (os. Winiary, Wola, Bajkowe na północ od ul. Bukowskiej, Kiekrz, Strzeszyn, Krzyżowniki -Smochowice, Podolany, Sołacz, Jeżyce, Ogrody):

Oddział Zatwierdzeń i Organizacji Ruchu: tel. 61 878 4741

Oddział Projektów i Kontroli Organizacji Ruchu: tel. 61 878 5882

Północny Wschód (os. Morasko - Radojewo, Umultowo, Piątkowo, Piątkowo-Północ, Naramowice, Nowe Winogrady - Północ, Nowe Winogrady - Południe, Stare Winogrady, Stare Miasto, Nowe Winogrady - Wschód, Główna na północ od ul. Bałtyckiej):

Oddział Zatwierdzeń i Organizacji Ruchu: tel. 61 878 4851

Oddział Projektów i Kontroli Organizacji Ruchu: tel. 61 878 5061

Południowy Wschód (os. Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria, Głowna na południe od ul. Bałtyckiej, Warszawskie - Pomet - Maltańskie, Rataje, Szczepankowo- Spławie - Krzesinki, Głuszyna, Starołęka - Minikowo, Żegrze, Antoninek - Zieliniec - Kobylepole, Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo, Chartowo):

Oddział Zatwierdzeń i Organizacji Ruchu: tel. 61 878 1527

Oddział Projektów i Kontroli Organizacji Ruchu: tel. 61 878 1523

Południowy Zachód (os. Świerczewo, Zielony Dębiec, Górczyn, Fabianowo - Kotowo, Kwiatowe, Bajkowe na południe od ul. Bukowskiej, Grunwald-Północ, Stary Grunwald, Grunwald-Południe, Ławica, Wilda, Junikowo, Św. Łazarz):

Oddział Zatwierdzeń i Organizacji Ruchu: tel. 61 878 4852

Oddział Projektów i Kontroli Organizacji Ruchu: tel. 61 878 4684

Podstawa prawna

1. Art. 10 ust. ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

Tryb odwoławczy

W sprawie nie przysługuje stronie odwołanie.

Inne informacje

WYMAGANIA TECHNICZNE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany czytelnie i dokładnie. Zwiększenie czytelności projektu należy uzyskać w szczególności poprzez:

- właściwe oznaczenie projektowanych i istniejących znaków drogowych (oznakowanie istniejące należy oznaczyć kolorem czarnym lub szarym, oznakowanie projektowane należy oznaczyć kolorem rzeczywistym dla danego znaku drogowego; symbole graficzne znaków zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych),
- oznaczenie rodzaju zastosowanego oznakowania poziomego,
- oznaczenie głównych kierunków geograficznych,
- uwidocznienie geometrii skrzyżowania (obrys krawędzi jezdni), co w szczególności dotyczy projektów wykonanych na mapach zasadniczych,
- podpisanie nazw ulic,
- przedstawienie zbiorczej mapy objazdów,
- stosowanie oznaczeń zgodnych z instrukcją obliczania przepustowości skrzyżowań GDDKiA (w przypadku obliczeń przepustowości),
- wykreślenie przejezdności skrzyżowania, co w szczególności dotyczy skrzyżowań o ruchu okrężnym.

Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

- zarząd drogi,
- organ zarządzający ruchem,
- inwestor lub kolejowe jednostki administracyjne, jednostki realizujące roboty w pasie drogowym,
- organizacje turystyczne,
- osoba realizująca zamówienie dla ww. jednostek.

Obowiązek informacyjny

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marek Nowocień
Data wytworzenia informacji: 2022-09-07 00:00
Opis zmian: aktualizacja adresu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marek Nowocień
Data i godzina publikacji: 2022-09-07 11:47