Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi (AQUANET S.A.)

Imię, nazwisko

Włodzimierz Dudlik

Kontakt

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
www.aquanet.pl

Zakres zadań

Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie, koordynowanie i opiniowanie działań na rzecz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Poznania w zakresie:

  • budowy i modernizacji infrastruktury kanalizacji deszczowej;
  • zmiany sposobów zagospodarowania wód opadowych i roztopowych;
  • inicjowania rozwiązań proekologicznych w zakresie zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania;
  • działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

Pełnomocnik w zakresie swojego działania:

  • przewodniczy i organizuje pracę zespołu realizującego zadania w obszarze określonym w ust. 1, powołanego zarządzeniem Prezydenta;
  • przedstawia Prezydentowi sprawozdania ze swoich działań;
  • może występować do innych wydziałów Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Miasta Poznania o udostępnienie informacji niezbędnych do realizacji zadań.

Zarządzenie nr 481/2016/P

Wydział/jednostka

AQUANET S.A.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-07 13:27 - dodanie stanowska specjalistycznego (Wprowadzenie informacji)