Oferta: starszy inspektor ds. wynagrodzeń

Data publikacji: 2021-12-10
Nr ref.: SMMP.III/1110-13/21
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
Stanowisko: starszy inspektor ds. wynagrodzeń
Informacje dodatkowe: 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-15

Zakres podstawowych czynności

Osoba zatrudniona na stanowisku Starszego inspektora ds. wynagrodzeń wykonywać będzie między innymi zadania związane z:

 • sporządzaniem list płac z wynagrodzeniami pracowników
 • ustalaniem wysokości wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków wypłacanych ze środków ZUS
 • ustalaniem wysokości składników wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (nagrody jubileuszowe, nadgodziny, wynagrodzenie za urlopy i inne)
 • dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia pracowników na podstawie tytułów egzekucyjnych i oświadczeń pracowników,
 • sporządzaniem list płac finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • obliczaniem wysokości miesięcznych zaliczek na PDOF oraz sporządzanie deklaracji rocznej PIT -4R,
 • sporządzaniem sprawozdań statystycznych o wysokości wypłaconych wynagrodzeń Z-03, Z-06,
 • sporządzaniem dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia grupowego pracowników.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie: wyższe, staż pracy min. 4 lata
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, pełnia praw publicznych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office lub pakiet Open Office)
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie administracji publicznej
 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • znajomość przepisów dot. ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność obsługi programów KSAT, Lotus

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny

Inne informacje:

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród w przypadku osiągania dobrych wyników w pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • dofinansowanie wypoczynku i różnych form aktywności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego

Informacja o wyniku naboru

Nr ref. SMMP.III-1110-13-21.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż w związku z procesem rekrutacji na stanowisko Starszego inspektora ds. wynagrodzeń.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Straż Miejska Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu (60-734), ul. Głogowska 26;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej Miasta Poznania możliwy jest pod  adresem email: iod@smmp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Starszego inspektora ds. wynagrodzeń, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. kategoria danych osobowych: dane niesensytywne;
 5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano w związku z prowadzoną rekrutacją;
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty  upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia postępowania, ale nie krócej niż określony w Instrukcji Kancelaryjnej Straży Miejskiej Miasta Poznania;
 8. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Starszego inspektora ds. wynagrodzeń.

Kandydatów prosimy o dopisanie klauzuli:Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Straż Miejska Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu (60-734), ul. Głogowska 26 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Starszego inspektora ds. wynagrodzeń. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Robert Szczepaniak
Data wytworzenia informacji: 2022-01-03 00:00
Opis zmian: . (Aktualizacja)
Opublikował(a): Janusz Zwierzchowski
Data i godzina publikacji: 2022-02-15 14:33