Oferta: garderobiana/garderobiany

Data publikacji: 2021-12-17
Nr ref.: 2/2021
Jednostka: Teatr Polski
Stanowisko: garderobiana/garderobiany
Informacje dodatkowe: Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zakres podstawowych czynności

 1. Przygotowanie kostiumów do spektaklu,
 2. Dbałość o kostiumy teatralne
 3. Prowadzenie podręcznego magazynu kostiumów
 4. Osobisty udział w obsłudze aktorów i przygotowaniach do prób i przedstawień
 5. Pranie kostiumów teatralnych - obsługa pralni
 6. Zgłaszanie ubytków, braków oraz zniszczeń kostiumów
 7. Drobne naprawy kostiumów (np. przyszycie guzika)
 8. Przygotowywanie na bieżąco garderoby dla poszczególnych aktorów
 9. Współpraca z kierownikiem technicznym, kostiumografem lub scenografem w zakresie ilości i rodzaju kostiumów potrzebnych do sztuki
 10. Praca w równoważnym systemie czasu pracy, również w weekendy i wieczorami

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie lub zawodowe
 2. Dokładność, sumienność oraz zaangażowanie w pracę
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres

Wymagania dodatkowe

 1. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail:praca@teatr-polski.pl lub złożenie dokumentów osobiście w sekretariacie Teatru w zamkniętej kopercie z dopiskiem "rekrutacja na stanowisko garderobianej/garderobianego".

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu ul. 27 Grudnia 8/10 w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy: garderobiana/garderobiany.Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie".

Inne informacje:

Oferujemy:

 1. stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę w instytucji kultury o rozpoznawalnej marce
 2. pakiet socjalny
 3. wynagrodzenie: pensja zasadnicza w przedziale 3100zł,-3300zł,- brutto, dodatkowe wynagrodzenie za obsługę spektakli zgodnie z regulaminem wynagradzania oraz dodatek stażowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. przyjazną atmosferę pracy.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań w terminie do 2022-01-16.

Teatr Polski zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata/Kandydatki 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10.      
 2. Mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: rodo@teatr-polski.pl lub pisząc na adres Administratora.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 221 § 1 pkt. 4 - 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 - 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. inne dane osobowe w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. dane osobowe szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą hostingową, informatyczną.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy lub innych przepisów jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Jeżeli przekazują Państwo dane szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczne jest zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: garderobiana/garderobiany".

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sylwia Węcławek
Data wytworzenia informacji: 2021-12-17 00:00
Opis zmian: treść ogłoszenia o pracę (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Węcławek
Data i godzina publikacji: 2021-12-17 14:09