Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8028
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXVI/484/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXVI/483/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXVI/482/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2020-07-01

Uchwała Nr XXVI/481/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXVI/480/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXVI/479/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXVI/478/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXVI/477/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XXVI/476/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXVI/475/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 uchylająca uchwałę Nr LXXIV/1401/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXVI/474/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 w sprawie opłaty prolongacyjnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXVI/473/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXVI/472/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXVI/471/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXV/470/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-09-01

Uchwała Nr XXV/469/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy od dnia 1 września 2020 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXV/468/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Żniwna 1, do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXV/467/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXV/466/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2020/2021, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXV/465/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXII/396/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/464/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie skargi Fundacji na Straży Przyrody na Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/463/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie skargi M. L. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/462/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli efektywności przeprowadzania konsultacji społecznych przez Zarząd Dróg Miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/461/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/460/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 uchylająca uchwałę Nr LIV/716/V/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wsparcia budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIV/459/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIV/458/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/779/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/457/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Poznańskim.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/456/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/455/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Modernizacja zabytkowego Pałacu Górków w Poznaniu wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną" planowanego do dofinansowania ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach naboru wniosków w programie "Kultura" - Działanie 1 "Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym", Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/454/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Sztuczna inteligencja w służbie książki - wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu", planowanego do dofinansowania ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w zakresie naboru wniosków w programie "Kultura" - Działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/453/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II" planowanego do dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach naboru wniosków w programie "Kultura" - Działanie 1 "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym", Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/452/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej i oświaty.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XXIV/451/VIII/7/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie XXX-lecia samorządu terytorialnego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIV/450/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego i ul. Bożydara w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-07-01

Uchwała Nr XXIV/449/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-07-01

Uchwała Nr XXIV/448/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/447/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. Klasztorowi Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/446/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/445/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/444/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIV/443/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/442/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Zespołów Szkół Specjalnych przy Szpitalach dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/441/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/440/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/439/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/438/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 43.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/437/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/436/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 189 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 105.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/435/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasztelańskiej 19, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/434/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/433/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2020 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/432/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na relizację projektu pn. "Budowa infrastruktury towarzyszącej skomunikowaniu transportu publicznego z infrastrukturą kolejową stworzoną w ramach projektu pn.: "Prace na obwodnicy towarowej Poznania" realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." planowanego do dofinansowania ze środków CEF w sektorze transportu - Reflow Call 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/431/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na relizację projektu pn. "Projekt studyjny dla trasy tramwajowej na Naramowice - etap III wraz z komplementarnym układem drogowym" planowanego do dofinansowania ze środków CEF w sektorze transportu - Reflow Call 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/430/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/429/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/428/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/427/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic J. H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/426/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/425/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/424/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/423/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/422/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/421/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji R. S.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/420/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie skargi B. S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/419/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie skargi Ł. K. na Zarząd Osiedla Nowe Winogrady Północ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/418/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli sposobu wykorzystania przez Zarząd Dróg Miejskich środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenie w latach 2016-2019.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/417/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - grupy drzew "Kobylepole".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/416/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Strzeszyn".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/415/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/414/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/413/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/412/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu, przy ul. Sienkiewicza 11.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/411/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/410/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/409/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/408/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/407/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/406/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/405/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu przy ul. Matejki 8/10.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/404/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/403/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIX/717/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/402/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/401/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/400/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XV/243/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/399/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/398/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/397/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-04-01

Uchwała Nr XXII/396/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/395/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/394/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/393/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XXII/392/VIII/6/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie konieczności dalszych działań realizacyjnych po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. T. Mateckiego - część A" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/391/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. T. Mateckiego - część A" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/390/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/389/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/388/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/387/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/386/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/385/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Jerzego Mielocha.

brak