Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7914
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXI/370/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXI/369/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXI/368/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXI/367/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXI/366/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXI/365/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr II/9/VIII/2018 z dnia 27 listopada 2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/364/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie skargi L. Ł, A. W, M. D. W, S. M. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/363/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie skargi Z. S. U. U. R. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/362/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/361/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/360/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/358/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2020-01-01

Uchwała Nr XX/357/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/356/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/355/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji, tj. od granicy miasta Poznania z miejscowością Koninko do wjazdu na Lotnisko Poznań-Krzesiny w Poznaniu, na czas jej realizacji w latach 2019-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/354/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki oraz Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/353/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/352/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XII/177/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/351/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/350/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania: Pływalni Miejskiej Atlantis w Poznaniu oraz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/349/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Parku im. Jana Kasprowicza.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/348/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o powierzchni 103,07 m² znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 na czas nieokreślony z przeznaczeniem na działalność banku zawierającego umowę na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Poznania i jego Jednostek.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/347/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.2. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XX/346/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/345/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/344/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/343/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XX/342/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/341/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie alei Wielkopolskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/340/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dworzec Grudzieniec" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/339/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 uchylająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Sołacz - część D" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/338/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2020 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/337/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego na rok 2020 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/336/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu na okres od 01 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/335/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na relizację projektu pn. "Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu" planowanego do dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru wniosków dla Działania 4.5 "Ochrona przyrody", Poddziałanie 4.5.4. "Edukacja ekologiczna" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIX/334/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/333/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez Miasto Poznań w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/332/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Poznań w czteroletnie licea ogólnokształcące.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/331/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych czteroletnich techników prowadzonych przez Miasto Poznań w pięcioletnie technika.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/330/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/329/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 zmieniająca uchwałę Nr VIII/104/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/327/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania dotyczących stworzenia pilotażowych programów udzielania wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych tzw. "zielonych ścian" oraz zielonych dachów na terenie Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIX/326/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-12-02

Uchwała Nr XIX/325/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/324/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIX/323/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIX/321/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIX/320/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Józefa Piłsudskiego na Doleńską.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIX/319/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Józefa Piłsudskiego na Wielecką.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIX/318/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie nadania rondu nazwy Honorowych Dawców Krwi.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIX/317/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIX/316/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIX/315/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część B1.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/314/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/313/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.406.2019.16 z dnia 31 października 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/312/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie skargi M. J. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/311/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie skargi M. D. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/310/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie skargi A. R.-I. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/309/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji D. Ł. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich oraz uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/308/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie stypendiów sportowych Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia sportowe.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVIII/306/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/305/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/304/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/302/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/301/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz, a także z Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XVIII/300/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVIII/299/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/298/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/297/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/296/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/295/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/294/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/293/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie skargi T. N. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/292/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie skargi T. N. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/291/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie skargi A. S. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/290/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie skargi M. N. na Prezydenta Miasta Poznania i Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/289/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/287/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/286/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/285/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nadania parkowi nazwy Bambrów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/284/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem Michała Tomiaka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/283/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nazwy ulicy Smołdzinowska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/282/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie zniesienia nazw ulic.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/281/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nazwania ulicy imieniem Konstantego Skąpskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/280/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nadania ulicy nazwy Wypoczynkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/279/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Paradowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/278/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/277/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/276/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/275/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/274/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/273/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru wniosków dla Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego", Poddziałanie 4.4.1. "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/272/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/271/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak