Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7983
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/439/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/438/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 43.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/437/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/436/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 189 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 105.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/435/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasztelańskiej 19, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/434/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/433/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2020 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/432/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na relizację projektu pn. "Budowa infrastruktury towarzyszącej skomunikowaniu transportu publicznego z infrastrukturą kolejową stworzoną w ramach projektu pn.: "Prace na obwodnicy towarowej Poznania" realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." planowanego do dofinansowania ze środków CEF w sektorze transportu - Reflow Call 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/431/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na relizację projektu pn. "Projekt studyjny dla trasy tramwajowej na Naramowice - etap III wraz z komplementarnym układem drogowym" planowanego do dofinansowania ze środków CEF w sektorze transportu - Reflow Call 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/430/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/429/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIII/428/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/427/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic J. H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/426/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/425/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/424/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/423/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIII/422/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/421/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji R. S.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/420/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie skargi B. S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/419/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie skargi Ł. K. na Zarząd Osiedla Nowe Winogrady Północ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/418/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli sposobu wykorzystania przez Zarząd Dróg Miejskich środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenie w latach 2016-2019.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/417/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - grupy drzew "Kobylepole".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/416/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Strzeszyn".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/415/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/414/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/413/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/412/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu, przy ul. Sienkiewicza 11.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/411/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/410/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/409/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/408/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/407/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/406/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/405/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu przy ul. Matejki 8/10.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/404/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/403/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIX/717/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/402/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/401/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/400/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XV/243/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/399/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/398/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/397/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-04-01

Uchwała Nr XXII/396/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/395/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/394/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/393/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XXII/392/VIII/6/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie konieczności dalszych działań realizacyjnych po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. T. Mateckiego - część A" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/391/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. T. Mateckiego - część A" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/390/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/389/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/388/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/387/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/386/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/385/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Jerzego Mielocha.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/384/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nadania parkowi nazwy Forteczny.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/383/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nadania ulicy nazwy Portowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/382/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Powalisza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/381/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Orłowska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/380/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nadania ulicy nazwy Przedwiośnia.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXII/379/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Szafranowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/378/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Gerarda Labudy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/377/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Klementyny Śliwińskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/376/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Filipiny i Konstancji Studzińskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/375/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/374/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XXI/372/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXI/371/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXI/370/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXI/369/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXI/368/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXI/367/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXI/366/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXI/365/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr II/9/VIII/2018 z dnia 27 listopada 2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/364/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie skargi L. Ł, A. W, M. D. W, S. M. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/363/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie skargi Z. S. U. U. R. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/362/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/361/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/360/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/358/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2020-01-01

Uchwała Nr XX/357/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/356/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/355/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji, tj. od granicy miasta Poznania z miejscowością Koninko do wjazdu na Lotnisko Poznań-Krzesiny w Poznaniu, na czas jej realizacji w latach 2019-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/354/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki oraz Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/353/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XX/352/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XII/177/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/351/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/350/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania: Pływalni Miejskiej Atlantis w Poznaniu oraz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/349/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Parku im. Jana Kasprowicza.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/348/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o powierzchni 103,07 m² znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 na czas nieokreślony z przeznaczeniem na działalność banku zawierającego umowę na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Poznania i jego Jednostek.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/347/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.2. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XX/346/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/345/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/344/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/343/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XX/342/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/341/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie alei Wielkopolskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XX/340/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dworzec Grudzieniec" w Poznaniu.

brak