Komunikat: Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Data obowiązywania

od 2020-05-28 do 2020-06-11

Treść

Nazwa zadania publicznego: BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ

Planowane wydatki w roku bieżącym (2020) Kwota brutto;300 000,00 zł

W naborze wniosków uczestniczyły stowarzyszenia ogrodowe prowadzące ROD znajdujący się na terenie miasta Poznania, którego funkcjonowanie uregulowane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium zagospodarowania przestrzennego.     
Przez stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w myśl przepisów ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Przez Rodzinny Ogród Działkowy należy rozumieć, według przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Dotacja może być udzielona do wysokości 70% poniesionych przez wnioskodawcę kosztów, ale w kwocie nie większej niż 50 000 zł nakładu na zadanie w danym ROD, o którego dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe.

Wymaga się minimalnego wkładu własnego wnioskodawcy w wysokości 30% kosztów brutto realizacji zadania  publicznego.    

Stowarzyszenie ogrodowe może otrzymywać dotację z budżetu Miasta Poznania na przedsięwzięcie w danym ROD nie częściej niż raz na 5 lat.

Termin składania wniosków odbył się od 2.03 - 31.03.2020 r.

Wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie dotacji złożyli wnioski w terminie.

Po zakończeniu procedury składania wniosków, warunki formalne spełniło 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych reprezentujących Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu.

W celu rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków Prezydent Miasta Poznania powołał w drodze zarządzenia Nr 197/2020/P z dnia 06.03.2020 r. komisję.

Komisja ocenia wnioski o przyznanie dotacji celowej na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych.

Szczegółowe zasady procedowania o dotację celową oraz tryb pracy Komisji i kryteria oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych określa Prezydent Miasta Poznania w zarządzeniu Nr 62/2018/P.

12.05.2020 r. Komisja ds. rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków w składzie:

1) pani Joanna Jajus - przewodnicząca Komisji, przedstawiciel Prezydenta;

2) pan Gerard Hajgelman - zastępca przewodniczącej Komisji, przedstawiciel Prezydenta;

3) pani Lidia Dudziak - przedstawiciel Rady Miasta Poznania;

4) pani Monika Danelska - przedstawiciel Rady Miasta Poznania.

spośród 7 wniosków, które wpłynęły do Urzędu poprzez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa dokonała najkorzystniejszego wyboru wniosków ,26.05.2020 r. ostatecznego wyboru najkorzystniejszych wniosków wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonał  Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia nr 385/2020/P 

Prezydent Miasta Poznania postanawia udzielić dotacji z budżetu Miasta Poznania na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, realizowane w 2020 roku przez stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej "ROD", wymienione w załączniku  do zarządzenia i przekazuje na ten cel kwotę: 300 000,00 zł.        

Informacja o wnioskach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (w załączniku). 

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-28 10:21 - aktualizacja (Aktualizacja)