Komunikat: Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych - oświadczenia o możliwości wyłączenia z miejskiego systemu gospodarowania odpadami

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Data obowiązywania

od 2023-09-11 do 2023-11-10

Treść

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), dalej jako ucpg, Miasto Poznań informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie miasta Poznania od 1 lipca 2024 r. Na mocy art. 6c ust. 2 ucpg, Rada Miasta Poznania przyjęła w dniu 11 maja 2021 r. uchwałę nr XLVI/811/VIII/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 i 2 ww. uchwały, miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie miasta Poznania.

Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez miasto Poznań od 1 lipca 2024 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 10 listopada 2023 r. włącznie, złożyć Prezydentowi Miasta Poznania, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a ucpg, w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2024 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z ucpg, w szczególności art. 6c ust. 3a, 3c, 3e.

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 ucpg właściciele nieruchomości niezamieszkanych poza systemem, wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do RDR przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 10 listopada 2023 r. włącznie na adres:
Wydział Gospodarki Komunalnej UMP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań

O skutecznym złożeniu oświadczenia decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miasta Poznania, zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielenia wyjaśnień jest:

Wydział Gospodarki Komunalnej - tel. (61) 888 4550

Urząd nie jest w obowiązku informowania podmiotów o skuteczności złożonych oświadczeń!

W celu zapoznania się ze szczegółami, jak złożyć oświadczenie należy pobrać poniższy załącznik.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Pałuka
Data wytworzenia informacji: 2023-09-11 00:00
Opis zmian: Informacja o zamiarze przeprowadzenia postepowania przetargowego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Rogalińska
Data i godzina publikacji: 2023-09-11 15:13