Komunikat: INFORMACJA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT OGŁOSZONYM OD DNIA 12 MARCA DO DNIA 2 KWIETNIA 2020 R. NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA W OBSZARZE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W 2020 ROKU

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-04 do 2020-06-05

Treść

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje do wiadomości, iż bieg terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszonego na podstawie ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688 j.t.) oraz na podstawie uchwały XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ulega zawieszeniu w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-04 16:05 - nowy komunikat (Aktualizacja)