Komunikat: KOS-V.6220.11.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-06-01 do 2020-06-16

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), działając w myśl art. 31 § 2 oraz w związku z art. 31 §1 pkt 2 oraz art. 123 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

zawiadamia Strony

  • wydaniu w dniu 1 czerwca 2020 r. postanowienia dopuszczającego do udziału na prawach strony Stowarzyszenia "Starołęka Dziś i Jutro", 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 16 w postępowaniu administracyjnym toczącym się na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia, tj.
    SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Golężycka 132, 61-357 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali do przetwarzania odpadów, planowanego do realizacji na części działki ewidencyjnej nr: 3/16, ark. 08, obręb Starołęka,
    • na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.11.2020

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-01 12:15 - nowy komunikat (Aktualizacja)