Komunikat: KOS-V.6220.112.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-10-18 do 2019-11-02

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek Sagaris sp. z o.o. Sp.k., ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra, reprezentowanego przez: Pana Jerzego Gołębiowskiego

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

  • o wydaniu w dniu 16.10.2019 r. przez tut. Organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz  przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo - usługowy przewidzianych do realizacji na działkach nr 21/10, 21/9, ark.: 9, obręb: Kobylepole położonych w Poznaniu przy ul. Abpa Walentego Dymka"

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do ww. odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem, w którym Prezydent Miasta Poznania otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich stron. Decyzja uzyskuje klauzulę ostateczności i prawomocności z dniem najpóźniej przedłożonego oświadczenia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, pok. 103, pn-pt (7.30-15.30).

KOS-V.6220.112.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-18 12:32 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)