Komunikat: KOS-V.6220.161.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-10-17 do 2019-10-31

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: UWI Inwestycje S.A., ul Roosevelta 18, 60-829 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Piotra Stępniaka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych (AB) i mieszkaniowych (CD, E, F) z garażami podziemnymi oraz usługowego (G) w rejonie ulic Wołkowyska/Lwowska w Poznaniu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 2/13, arkusz 13, obręb Komandoria - 61-132 Poznań, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 17 października 2019 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki wodno-ściekowej oraz geologii.

KOS-V.6220.161.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-17 11:01 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)