Komunikat: KOS-V.6220.17.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-26 do 2020-06-09

Treść

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Poznania w ślad za obwieszczeniem z dnia 9.04.2020 r. umieszczonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej od dnia 10.04.2020 r. do 24.04.2020 r., w związku z art. 46 pkt 20 ustawy z 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) uchylającym art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) wstrzymujących w okresie od dnia 31.03.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. włącznie, bieg niektórych terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki oraz terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych, mając na uwadze art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

toczącego się na wniosek  planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: CONSTRUCTA PLUS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań (zwanego dalej: Inwestorem) reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Grzegorza Bartkowiaka  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa Fortu VIIa oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej/Wałbrzyskiej/Strzegomskiej" przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 4/13, 4/14, 5, ark. 09, obręb: Ławica, w związku z pismem Pełnomocnika Inwestora z dnia 7.04.2020 r. w sprawie wycofania ww wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do całości zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w ww. sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w tym m.in. z treścią uzyskanych opinii (stanowisk) organów współdziałających w sprawie tj.:

-        postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.357.2019.DG.1 z dnia 23.03.2020 r. uzgadniającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz  określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) postanowienie to zaskarżyć można w zażaleniu na postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy,

-        pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu znak: NS-52/1-42/20 z dnia 24.03.2020r. o konieczności uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę przed wydaniem opinii w sprawie,

-        opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu  znak: PO.ZZŚ.4.435.161m.1.2020.ML z dnia 23.03.2020r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałą dokumentacją sprawy.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.17.2020

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-26 15:08 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)