Komunikat: KOS-V.6220.170.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-10-15 do 2019-11-14

Treść

PODANIE INFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. na budowie zakładu odzysku rozpuszczalników z odpadów na dz. nr. 48/1 ark. 05, obręb 11., działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zmienionej  ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),

informuje:

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w dniu 23.09.2019 r. oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn - pt);
  • o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: kos@um.poznan.pl w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 15.10.2019 r. do 14.11.2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.170.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-15 15:24 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)