Komunikat: KOS-V.6220.172.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-26 do 2020-06-29

Treść

PODANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz usługowo-biurowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 5, 6, 4/1, 4/2, 10/2, 2/1, 2/2 arkusz 09 obręb Śródka, przy ul. Panny Marii w Poznaniu, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r.,  poz. 283 ze zm.),

informuje:

-    o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

-    o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok. 103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn-pt) - po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi;

-    o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Organu - Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, w godzinach urzędowania
(pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30-15.30), w formie pisemnej - do odwołania, w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, lub w formie elektronicznej: kos@um.poznan.pl w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 27.05.2020 r. do 26.06.2020 r.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu "COVID-19" zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w ww. skrzynce podawczej. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073) lub Pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 618784053, w godzinach urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - Organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskazane w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.172.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-26 15:02 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)