Komunikat: KOS-V.6220.174.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-10-03 do 2019-11-02

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  

zawiadamia strony

  • wszczęciu postępowania na wniosek COLIAN DEVELOPER Sp. z o. o., ul. Majkowska 32, 62-800 Kalisz reprezentowanego przez Prokurenta: Pana Michała Ciemieckiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych średniowysokich z garażami podziemnymi, funkcją usługową oraz biurową i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu obejmującej działki gruntu pod oznaczeniem geodezyjnym: 127/1, 127/2, 126/3, 129, 126/2, 113/6, 125/1, 128/1, 128/2, 131/1, 132/2, 130/1, 131/2, 130/3 130/4 arkusz 8 oraz 32/3 i 31/3 arkusz 10 obręb Jężyce.
  • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 213 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.174.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-03 13:00 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)