Komunikat: KOS-V.6220.190.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-01-21 do 2020-02-04

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 36 §1 tejże ustawy, Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora:  MURAPOL REAL ESTATE Spółka Akcyjna, ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanego przez Pana Michała Neumanna, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowa siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., wentylacją grawitacyjną, wentylacja mechaniczną, instalacją elektryczną, słaboprądową i oświetleniem terenu, wraz z budową naziemnych miejsc postojowych oraz z usługą w parterze budynku nr 1, na działce 513/84, obręb Naramowice, Ar_11, przy ul. Sielawy/Czarnucha w Poznaniu

zawiadamia Strony

  • że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy ustala się na dzień 24.02.2020 r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności analizy przedłożonych dotychczas materiałów w celu zajęcia stanowiska odnośnie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.190.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-20 15:19 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)