Komunikat: KOS-V.6220.199.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-01-22 do 2020-02-05

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

  • o przekazaniu kopii wniosku z dnia 14.11.2019 r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci cieplnej o średnicy DN200, DN100, DN65 w rejonie ulicy Czarnucha w Poznaniu" zlokalizowanego na działkach nr ewid. 513/2, 29/60, 513/90 ark. 11, obręb Naramowice do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządy Zlewni Wód Polskich w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

KOS-V.6220.199.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-22 12:33 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)