Komunikat: KOS-V.6220.205.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-01-24 do 2020-02-06

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

  • wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie: BARBARA LIBEK P.P.H.U. BAR-TECH GASTROTECHNIK, ul. Polna 12, 62-095 Murowana Goślina reprezentowana przez pełnomocnika: Pana Tomasza Łuczaka, w sprawie wniosku o zmianę decyzji Prezydenta Poznania z dnia 18 września 2018r. znak: OS-V.6220.14.2018 określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu i metali kolorowych zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 706/3, ark. 04, obręb Piątkowo.
  • przekazaniu kopii złożonego wniosku z dnia 26.11.2019r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...),

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: kos@um.poznan.pl

KOS-V.6220.205.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-23 15:16 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)