Komunikat: KOS-V.6220.207.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-01-17 do 2020-01-31

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  

zawiadamia strony o

  • wszczęciu postępowania na wniosek UWI Inwestycje S. A., ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Stępniaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych (AB) i mieszkaniowych (CD, E, F) z garażami podziemnymi oraz usługowego (G) w rejonie ulicy Wołkowyska/Lwowska w Poznaniu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 2/13, arkusz 13, obręb Komandoria - 61-132 Poznań.
  • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia
  • przekazaniu wniosku do Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o wydanie opinii w sprawie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego na terenie objętym wnioskiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przedłożenie wypisu i wyrysu dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej inwestycji, w celu konieczności przedłożenia powyższych dokumentów Organom opiniującym w procedurze wydawania decyzji o środowiskowy uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 213 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.207.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-17 15:28 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)