Komunikat: KOS-V.6220.208.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-29 do 2020-06-12

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora TIP TRAILER SERVICES POLAND SP. Z.O.O., ul. Dąbrowskiego 554, 60-451 Poznań reprezentowanego przez Pana Marka Czekalskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku magazynowo-warsztatowego o budynek lakierni naczep samochodowych na terenie położonym w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 554, na działach nr: 9/8, 9/9, 9/11, 9/18, 9/20 obręb Krzyżowniki

zawiadamia Strony

  • Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu znak: NS-52/1-22/20 z dnia 06.02.2020r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • Opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.4.435.59.1.2020.ML z dnia 05.02.2020.r o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.124.2020.WB.3 z dnia 18.03.2020r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784070, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: monika_mrozek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

KOS-V.6220.208.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-29 12:30 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)