Komunikat: KOS-V.6220.214.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-01-21 do 2020-02-03

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 ze zm.)

zawiadamia Strony:

że wydał postanowienie z dnia 20.01.2020r., w treści którego wyjaśniono, iż przewidywany termin załatwienia sprawy dotyczącej wniosku złożonego przez podejmującego przedsięwzięcie: Bridgestone Poznań Sp. z o.o., ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Ireneusza Bartkowiaka, HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa przepompowni oraz rurociągu tłocznego podczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu zakładu Bridgestone Poznań Sp. z o.o. (inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: 1/10, 1/4, ark. 18, obręb Główna, 2, 4/8, 8/1, 8/14, ark. 05, obręb Karolin, 1, 2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, ark. 07, obręb Karolin, 345/12, 345/14, 345/15, 345/69, 345/70, ark. 06, obręb Koziegłowy), ustala się na dzień 28.02.2020r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności:

  • uzyskania zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.
  • uzyskania zgodnie z art. 75 ust. 4 oraz 5b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), od Wójta Gminy Czerwonak opinii w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do części terenu przedsięwzięcia będącej w obszarze właściwości gminy.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

KOS-V.6220.214.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-20 14:35 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)