Komunikat: KOS-V.6220.33.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-27 do 2020-06-09

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał pełnomocnika Inwestora: Pana Adama Brzezińskiego, P.T.H. ATEST Sp. z o.o., ul. Orna 20A, 61-671 Poznań (Inwestor - Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań) do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Południowe źródło ciepła dla m. Poznania zlokalizowane w Poznaniu ul. Kopanina 26A (działki nr 10/4 i 11/2, arkusz 19, obręb 35 Górczyn).

KOS-V.6220.33.2020

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-25 09:29 - nowy komunikat (Aktualizacja)