Komunikat: KOS-V.6220.38.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-20 do 2020-06-03

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z zm.), zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o wszczęciu na wniosek z dnia 9.03.2020 r. doręczony tut. organowi dnia 10.03.2020 r., uzupełniony dnia 23.04.2020 r.  (pismem z dnia 16.04.2020 r.) oraz dnia 11.05.2020r. (pismem z 8.05.2020 r.)  przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Prologis Poland XLIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Skolimowskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/3, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 23/2, 23/3, 23/4, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9,23/10,23/14, 23/13, 23/17, 24/20, ark. 11, obręb: Junikowo w Poznaniu przy ul. Sycowskiej".

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania - przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30). Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu, w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy
e-PUAP.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48618784083 pn-pt od 7.30-15.30) poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_waclawek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Biorąc po uwagę fakt, iż liczba ustalonych stron w postępowaniu przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ stosuje art. 49 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i obwieszczeniem powiadamia strony o toczącym się postępowaniu i jego kolejnych etapach oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.38.2020  

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-20 15:33 - nowy komunikat (Aktualizacja)