Komunikat: KOS-V.6220.38.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-20 do 2020-06-03

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2081 z zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania  administracyjnego  zainicjowanego wnioskiem planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Prologis Poland XLIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana  Krzysztofa Skolimowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/3, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 23/2, 23/3, 23/4, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9,23/10,23/14, 23/13, 23/17, 24/20, ark. 11, obręb: Junikowo w Poznaniu przy ul. Sycowskiej"

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o przekazaniu na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1), 2) i 4), zgodnie z  art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.; zwanej dalej: ustawą ooś) pismem z dnia 12.05.2020 r.:

-         kopii ww. wniosku z 9.03.2020 r.,o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną 9.03.2020 r.,

-         kopia wezwania do uzupełnienia z 31.03.2020 r.

-         kopia pisma (uzupełnienia do karty informacyjni przedsięwzięcia ) z 16.04.2020r. 

wraz z informacją o kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z: § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b, § 3 ust.1 pkt 37, pkt. 54 lit. b, pkt 62 a także zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

do organów:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań)
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań)
  3. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu (ul. Szewska 1, 61-760 Poznań) 

z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

KOS-V.6220.38.2020 

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-20 15:35 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)