Komunikat: KOS-V.6220.46.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-20 do 2020-06-03

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony

  • o wszczęciu postępowania na wniosek: Aquanet S.A. z/s przy ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Kalinę Żołądkowską, postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w ulicach: Nad Przeźmierką, Bojerowa w Poznaniu, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 15/7, 15/3, 16, 12/7, 18/2, 12/10, 26 arkusz 05, dz. nr 17, 25, 18/1 arkusz 04 obręb Wielkie, dz. nr 740/3 arkusz 06, obręb Kiekrz;
  • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.46.2020

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-20 12:15 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)