Komunikat: KOS-V.6220.51.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-29 do 2020-06-11

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał pełnomocnika Inwestora: Pana Pawła Spychałę (Inwestor - PGD Polska Sp. z o.o., ul. Sycowska 40, 60-003 Poznań) do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa hali magazynowej wraz z budową nowej hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i wyburzeniem zabudowy oraz przebudową infrastruktury technicznej przy ul. Sycowskiej 40 w Poznaniu (działki nr 3/35, 3/29 3/30, AM-12, obręb 36 Junikowo).

KOS-V.6220.51.2020

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-27 11:03 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)