Komunikat: KOS-V.6220.52.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-29 do 2020-06-12

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256), mając na uwadze art. 79a ww. ustawy

zawiadamia Strony:

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

               Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania wyjaśnia, iż:

- do dnia wydania niniejszego zawiadomienia nie otrzymał od Inwestora odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 28.01.2019r. odnośnie informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- do dnia wydania niniejszego zawiadomienia nie otrzymał od Inwestora odpowiedzi na wezwanie z dnia 4.03.2019r., w którym wyjaśnił, iż planowana inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz że wzywa do ustosunkowania się do przedstawionej sytuacji,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem  znak: WOO-II.4221.1.2019.WN.13 z dnia 2.04.2020r. (wpływ do tut. Wydziału dnia 3.04.2020r.) odmówił uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia (tamtejszy organ wyjaśnił, iż do dnia wydania ww. postanowienia pełnomocnik Inwestora nie przedłożył wymaganego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.52.2019

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-27 15:50 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)