Komunikat: KOS-V.6220.52.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-25 do 2020-06-08

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z zm.), zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o wszczęciu na wniosek z dnia 10.04.2020 r. Pana Juliana Kaluby reprezentującego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, działającą w imieniu Miasta Poznań, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. K. Potockiej do ul. Gąsiorowskich)"

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z treścią uzupełnionego wniosku obejmuje działki nr :

-        44/8, 44/19, ark. 35, obręb: Łazarz (39);

-        207/4, 206, 207/3, 210, 203, 207/16, 202/2, 200, 198/2, 207/14, 207/13, 207/12, 207/15, 207/5, 207/11, 207/10, 207/9, 207/8, 207/7, 167/4, 167/5, ark. 32, obręb: Łazarz (39);

-        139/20, 139/19, 139/18, 139/17, 139/16, 125, 139/3, 139/15, 139/14, 139/13, 139/2, 139/12, 112/1, 112/4, 139/11, 139/10, 139/9, 99, 91/22, 139/8, 91/3, 139/7, 139/5; ark. 32, Łazarz (39);

-        39/11, 72/8, 72/7, 72/3, 39/13, 39/16, 39/14, 72/10, 39/10, 39/15, 39/9, 39/7,  39/8, 38/5, 38/12, 38/4, ark. 10, obręb: Łazarz (39).

Zgodnie z treścią złożonego wniosku, Inwestor zamierza realizować planowaną inwestycję na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1474 ze zm.), o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania - przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30). Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu  telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784083).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą składać osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału.  Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.52.2020

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-25 15:46 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)