Komunikat: KOS-V.6220.52.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-28 do 2020-06-12

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2081 z zm.), zgodnie
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania  administracyjnego  zainicjowanego wnioskiem z dnia 10.04.2020 r. Pana Juliana Kaluby reprezentującego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, działającą w imieniu Miasta Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. K. Potockiej do ul. Gąsiorowskich)"

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o przekazaniu na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1), 2) i 4), zgodnie z  art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.; zwanej dalej: ustawą ooś) pismem z dnia 20.05.2020 r.:

-        kopii wniosku z dnia z 10.04.2020 r.,

-        karty informacyjnej przedsięwzięcia,

-    kopii pisemnych uwag strony postępowania z 27.04.2020 r.

wraz z informacją o kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z: § 3 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) do organów:

-        Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań),

-        Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań),

-        Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu (ul. Szewska 1, 61-760 Poznań), 

z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

KOS-V.6220.52.2020 

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-28 14:34 - nowy komunikat (Aktualizacja)