Komunikat: KOS-V.6220.59.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-06-02 do 2020-06-17

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony

  • wszczęciu postępowania na wniosek: Pani Zuzanny Kucharskiej, reprezentującej podmiot planujący realizację przedsięwzięcia, tj. Nivea Polska Sp. z o.o. z/s przy ul. Gnieźnieńskiej 32, 61-021 Poznań, w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 34/2, 35/2, 41/2, 70/2 (arkusz 14, obręb Główna), 3/1, 3/2, 4/2, 7/1, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 13/2, 15/4, 15/5, 16/3, 17/1, 34/1, 34/2 (arkusz 16, obręb Główna);
  • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi). W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Ponadto, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.59.2020

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-02 13:05 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)