Komunikat: KOS-V.6220.7.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-01-22 do 2020-02-21

Treść

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • wydanej w dniu 22 stycznia 2020 r., na wniosek Inwestora:  PROMATEX Sp. z o.o., ul. Śremska 11, 62-035 Kórnik reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Macieja Augustyniaka ALFAEKO Ochrona Środowiska sp. z o.o., ul. Nowa 6, 64-020 Czempiń decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.7.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na  przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Romana Maya 1, na działce  o numerze ewidencyjnym 4/1, ark. 18, obręb Rataje.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.7.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-22 13:31 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)