Komunikat: KOS-V.6220.86.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-12-21 do 2021-01-21

Treść

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, przebudowa i rozbudowa Fortu VIIa oraz udostępnienie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej/Wałbrzyskiej/Strzegomskiej" przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 4/13, 4/14 oraz 5, ark. 09, obręb: Ławica, toczącego się na wniosek Pana Grzegorza Bartkowiaka reprezentującego: CONSTRUCTA PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań (zwanego dalej: Inwestorem), działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

informuje:

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
  • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego przez Inwestora w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (zwanego dalej: Wydziałem) oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (wskazaną w art. 33 ust. 2 ustawy ooś) w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań (Poznań, ul. Gronowa 22, pok. 315, piętro III;  pn-pt: 7.30-15.30);
  • o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie organu - Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30-15.30), w formie pisemnej w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska lub w formie elektronicznej: kos@um.poznan.pl, a także za pośrednictwem platformy e-Puap w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.: od 22.12.2020r. do 20.01.2021r.
  • KOS-V.6220.86.2020

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Bugajny
Data i godzina publikacji: 2020-12-21 08:48