Komunikat: KOS-V.6220.9.2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-05-27 do 2020-06-10

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w toku postępowania z wniosku Inwestora: AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Aleksandra Jesse w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Naramowickiej oraz alei Pod Lipami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ekspertyza techniczna oraz koncepcja rozwiązań zabezpieczających tereny przyległe przed skutkami ewentualnej awarii magistrali wodociągowej wschodniej na odcinku Czapury - ul. Piątkowska w Poznaniu w wytypowanych 7 miejscach w ramach zadania inwestycyjnego: 3 - 05 -16 056 - 0 Poznań i gminy - magistrala wschodnia Czapury - ul. Piątkowska Poznań Poznaniu"

zawiadamiam Strony

-        o wydaniu w dniu 26.05.2020 r postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenia "Prawo do Przyrody", 60-232 Poznań, ul. Niegolewskich 10/15 w niniejszym postępowaniu administracyjnym;

-        o wydaniu w dniu 26.05.2020 r postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenia "Koalicja ZaZieleń Poznań", 61-491 Poznań, ul. Rolna 37/10 w niniejszym postępowaniu administracyjnym.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.9.2020

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-27 11:00 - nowy komunikat (Aktualizacja)