Komunikat: KOS-VI.6121.11.2021

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2021-08-30 do 2021-09-19

Treść

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości:

projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Bogdanka I".

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od ogłoszenia nin. obwieszczenia. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowanie i Ochrony Środowiska UMP ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania oraz na adres e-mail: wos@um.poznan.pl.

KOS-VI.6121.11.2021

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Iwona Zajączek
Data wytworzenia informacji: 2021-08-27
Opis zmian: dodanie obwieszczenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Iwona Zajączek
Data i godzina publikacji: 2021-08-30 15:17