Komunikat: Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2019-12-13 do 2020-01-15

Treść

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OGŁASZA KONKURS
   na kandydata na stanowisko dyrektora
   Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, mogą przystąpić kandydaci spełniający kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursowym, będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 1016/2019/P Prezydenta Miasta Poznania.

Oferty należy przesyłać na adres bądź składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, pok. 115, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydata. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej. Ogłoszenie konkursowe jest dostępne pod linkiem : https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/1016-2019-p,NT0016003E/

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Rząca
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-18 10:46 - wklejenie linku (Aktualizacja)