Komunikat: Ogłoszenie naboru do Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2022

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2022-08-08 do 2022-12-31

Treść

IDEA

Wsparcie działań artystycznych i rozwojowych lokalnych twórców (-rczyń) i innych przedstawicieli (-lek) środowiska kulturalnego, inspirujących oraz mobilizujących do poszerzania swoich kompetencji, talentów oraz zdobywania doświadczeń, a w konsekwencji tworzenia poznańskiej oferty kulturalnej w nowej popandemicznej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

CEL

Wyłonienie w ramach Programu stypendystek i stypendystów spośród zgłoszeń osób zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, organizacją działalności kulturalnej, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz wsparcie ich stypendiami, na realizację projektu/procesu twórczego/działalności rozwojowej, w tym m.in. zorganizowanie wydarzenia artystycznego/kulturalnego, realizację projektu badawczego, poszerzanie wiedzy/kompetencji w zakresie działalności kulturalnej w roku 2022.

BENEFICJENCI

OSOBY indywidualne lub działające w kolektywie twórczym związane z poznańskim środowiskiem kulturalnym.

KWOTA

Do rozdysponowania w ramach Programu zaplanowana jest kwota 200 000 zł, mieszcząca się w puli zawartej w uchwale Rady Miasta Poznania Nr LVII/1067/VIII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok.

TERMINY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy:

1) złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2022 r. do g. 15.30

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 60-728 Poznań) z dopiskiem: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2022 w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2022 r. do g. 15.30;

lub

3) przesłać e-mailem skan wniosku podpisany w odpowiednich polach przez wnioskodawcę. Aby skutecznie doręczyć drogą e-mailową wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wniosku wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać e-mailem na adres kl@um.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2022 r. do g. 15.30. W temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2022. Należy zachować oryginał przesłanego elektronicznie wniosku i dostarczyć go najpóźniej w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

2. Do wniosku można dołączyć czytelne i uporządkowane portfolio i/lub CV dotyczące dorobku osoby aplikującej o rozmiarze maks. 20 MB, w postaci nieskompresowanej.

3. Wnioski nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski spełniające wymogi formalne przekazuje się Komisji stypendialnej.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Mazur Anna
Data wytworzenia informacji: 2022-08-08 00:00
Opis zmian: wprowadzenie komunikatu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Mazur
Data i godzina publikacji: 2022-08-09 11:24