Komunikat: Program Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2023

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2023-08-01 do 2023-12-31

Treść

CEL PROGRAMU:

Wyłonienie stypendystek i stypendystów spośród zgłoszeń osób zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, organizacją działalności kulturalnej, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz wsparcie ich stypendiami, na realizację projektu/procesu twórczego/działalności rozwojowej lub badawczej, w tym m.in. poszerzanie wiedzy/kompetencji w zakresie działalności artystycznej i twórczej, realizacji projektu badawczego, zorganizowanie wydarzenia artystycznego/kulturalnego

BENEFICJENCI PROGRAMU:

OSOBY indywidualne lub działające w kolektywie twórczym związane z poznańskim środowiskiem kulturalnym.

KWOTA:

Do rozdysponowania w ramach Programu zaplanowana jest kwota 300 000 zł.

TERMINY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy:

1) złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2023 r. do g. 15.30

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 60-728 Poznań) z dopiskiem: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2023 w nieprzekraczalnym terminie do 4  września 2023 r. do g. 15.30;

lub

3) przesłać e-mailem skan wniosku podpisany w odpowiednich polach przez wnioskodawcę. Aby skutecznie doręczyć drogą e-mailową wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wniosku wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać e-mailem na adres kl@um.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2023 r. do g. 15.30. W temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2023. Należy zachować oryginał przesłanego elektronicznie wniosku i dostarczyć go najpóźniej w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

2. Do wniosku można dołączyć czytelne i uporządkowane portfolio i/lub CV dotyczące dorobku osoby aplikującej o rozmiarze maks. 20 MB, w postaci nieskompresowanej.

3. Wnioski nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski spełniające wymogi formalne przekazuje się Komisji stypendialnej.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Mazur
Data wytworzenia informacji: 2023-08-01 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie komunikatu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Mazur
Data i godzina publikacji: 2023-08-01 08:58