Komunikat: Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2022.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Oświaty

Data obowiązywania

od 2022-01-05 do 2022-02-28

Treść

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 33/2022

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2022Zadania realizowane w następujących priorytetach publicznych:1. Działania edukacyjne promujące szkolnictwo zawodowe.2. Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.3. Kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej.4. Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upowszechnianie wiedzy.5. Działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym (w tym postaw prozdrowotnych) i wychowawczym oraz kształtowanie kompetencji społecznych.6. Zwiększenie świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ekologii.

  1. Kwota dofiansowania na całe zadanie: 260 000,00 zł. ​
  2. UWAGA! PROSIMY O WYRAŹNE ZAZNACZENIE W TREŚCI OFERTY W RAMACH KTÓREGO Z WW. PRIORYTETÓW JEST ONA SKŁADANA.
  3. Każdy z oferentów może złożyć wyłącznie jedną ofertę w niniejszym konkursie.
  4. Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
  • Termin realizacji zadania: maksymalnie od 01.03.2022 r. do 15.12.2022 r.
  • Minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000,00 złotych.
  • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 27 stycznia 2022 roku.
  • Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: ow@um.poznan.pl, dw.: dagmara_antczak@um.poznan.pl, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy www.witkac.pl - to jest do dnia 1 lutego 2022 roku.
  • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 25 lutego 2022 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dagmara Antczak
Data wytworzenia informacji: 2022-01-05 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie treści komunikatu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dagmara Antczak
Data i godzina publikacji: 2022-01-05 13:09