Komunikat: Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Sportu

Data obowiązywania

od 2019-05-21 do 2019-05-28

Treść

Poznań, 21 maja 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

XV Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków

Nazwa oferenta:

Ognisko TKKF "Wierzbak"  

Termin realizacji zadania:

06.06.2019 - 12.07.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marianny Pikul,
tel: 61 878 45 91, e-mail marianna_pikul@um.poznan.pl

w terminie do 28 maja 2019 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Renata Szymkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-21 12:48 - Wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)