Komunikat: KOMUNIKAT W SPRAWIE WYŁOŻENIA PROJEKTU UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2021-02-12 do 2021-03-06

Treść

Zawiadamiamy, że od 12 lutego 2021 r. do 6 marca 2021 r. projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, wywołanej uchwałą Rady Miasta Poznania, jest wyłożony do publicznego wglądu*.

*Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Poznania NrXLIV/761/VII/2017 z dnia 14 marca 2017 r.

W czasie wyłożenia i przez 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia można złożyć uwagi do projektu.

Uwagi należy składać pisemnie na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, lub krajobrazowa@um.poznan.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2021 r.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Bączyk
Data wytworzenia informacji: 2021-02-12
Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mirosław Rudnicki
Data i godzina publikacji: 2021-02-12 11:08