Komunikat: O B W I E S Z C Z E N I E O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2021-04-01 do 2021-04-15

Treść

O B W I E S Z C Z E N I E

O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 25.03.2021 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej jako: "zagospodarowanie Parku Szelągowskiego w Poznaniu", przewidzianej do realizacji na działkach nr: 82, 83, 84, 85, 97/90, 97/83, ark. 28, obręb Winiary, położonej w Poznaniu przy ulicy: Szelągowskiej, Wilczak i Ugory.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.131.2020) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Rafal Starszow
Data wytworzenia informacji: 2021-03-25
Opis zmian: umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Walczak
Data i godzina publikacji: 2021-03-31 07:44