Komunikat: Obwieszczenie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2020-06-01 do 2020-06-15

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że po wpłynięciu w dniu 21.05.2020 r. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania
nr 77/2020 z dnia 04.05.2020 r. w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na działce nr 1/16, arkusz 7,
obręb Krzesiny, położonej w Poznaniu przy ulicy Żurawickiej 12 i 12A.

W dniu 29.05.2020 r. akta przedmiotowej sprawy zostały przekazane
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Z treścią pisma można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.208.2020)
u pracownika prowadzącego postępowanie, telefonicznie lub poprzez wskazany e-mail.

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zawieszenie postępowania lub wycofanie wniosku drogą mailową możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Rudnicki
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-29 15:16 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)