Komunikat: OBWIESZCZENIE

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2021-03-31 do 2021-04-14

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 29.03.2021 r. stwierdzono wygaśnięcie decyzji nr 414 / 2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem bezodpływowym i studnią jako własne ujęcie wody, przewidzianej do realizacji na części działki nr 13/1, ark. 19, obręb Junikowo, położonej w Poznaniu przy ul. Zamiejskiej 3.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 31.03.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.321.2019) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji do dnia 28.04.2021 r. -

z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie czyli w dniu 14.04.2021 r.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kinga Konieczna-Jucewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-03-29
Opis zmian: umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Walczak
Data i godzina publikacji: 2021-03-31 07:32