Komunikat: OBWIESZCZENIE

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2021-04-07 do 2021-04-21

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2.04.2021 r. przekazano akta postępowania wraz ze złożonym odwołaniem

od decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy z dnia 12.03.2021 r.

nr 32/2021 w sprawie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego przewidzianej do realizacji na terenie dz. 530/11, ark. 05, obręb Plewiska, położonej przy ul. Hiacyntowej w Poznaniu. Odwołanie zostało złożone przez wnioskodawców 25.03.2021 r.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 7.04.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 20.04.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.962.2020) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa

i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie:

w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Klimowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-04-02
Opis zmian: umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Walczak
Data i godzina publikacji: 2021-04-07 07:29