Komunikat: OBWIESZCZENIE

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2021-11-19 do 2021-12-03

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja nr 141/2021 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowy oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazynowy, przewidzianej do realizacji na terenie działek zonaczonych nr ewid., 48/2, 49/2, położonej w obrębie geod. Głowieniec, ark. 35, przy ul. Unisława w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-III.6730.594.2021) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • style="text-align: justify"z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
  • style="text-align: justify"kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
    w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
    w godz. 7:30 - 15:30;
  • style="text-align: justify"dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Paweł Banaszak
Data wytworzenia informacji: 2021-11-15
Opis zmian: umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Walczak
Data i godzina publikacji: 2021-11-17 12:38