Komunikat: Obwieszczenie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2021-11-24 do 2021-12-08

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 18.11.2021 r. zostało wystosowane zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "legalizacja części budynku" przewidzianej do realizacji na terenie
dz. 6/24 i 6/54, ark. 06, obręb Strzeszyn, położonej przy ul. Żnińskiej 5 w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 24.11.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 8.12.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn.
UA-II.6730.732.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do dnia 15.12.2021 r. - z uwzględnieniem poniższych zasad:

z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa
i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;

dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Klimowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-11-22
Opis zmian: umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Mirosław Rudnicki
Data i godzina publikacji: 2021-11-22 15:18