Komunikat: OBWIESZCZENIE

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2021-11-25 do 2021-12-09

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 23.11.2021 r. zostało wystosowane zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa 11 domów jednorodzinnych wolnostojących z dwoma lokalami każdy" przewidzianej do realizacji na terenie dz. 396/16, 398 i 400, ark. 25, obręb Umultowo, położonej w rejonie ulicy Malachitowej w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 25.11.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 9.12.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn.
UA-II.6730.233.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do dnia 16.12.2021 r. - z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • style="text-align: justify"z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa
    i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
  • style="text-align: justify"kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
    w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30;
  • style="text-align: justify"dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Klimowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-11-23
Opis zmian: umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Walczak
Data i godzina publikacji: 2021-11-23 11:45