Komunikat: Obwieszczenie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2021-11-25 do 2021-12-09

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 24.11.2021r. została wydana decyzja nr 566/2021 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalno - usługowego (frontowa kamienica) wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną, nadbudowie wschodniej oficyny wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową oraz nadbudowie i rozbudowie południowej oficyny, przewidzianej do realizacji na działce nr 2, ark. 42, obręb Poznań, położonej
przy ul. Św. Marcin 75.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (UA-I.6730.614.2021), w tym z wydaną decyzją - z uwzględnieniem poniższych zasad:

z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa
i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
w godz. 7:30 - 15:30;

dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Poznania, na skrytkę Wydziału Urbanistyki i Architektury /UMPoznan/UA) lub poprzez złożenie dokumentacji
do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie,
nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji
w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje,
w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 25.11.2021r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sławomir Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2021-11-24
Opis zmian: umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Mirosław Rudnicki
Data i godzina publikacji: 2021-11-24 15:12