Komunikat: OBWIESZCZENIE

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2022-01-13 do 2022-01-27

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 10.01.2022 r. zostało zakończone postepowanie dowodowe o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako "budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych", przewidzianej do realizacji na dz. nr 55/13, 55/16, 55/17 i 55/18, ark. 08, obręb Kotowo, położonej w Poznaniu przy ul. Uradzkiej.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 13.01.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.490.2021) i wypowiedzieć się co do podjętego postępowania do dnia 03.02.2022 r. - z uwzględnieniem poniższych zasad:

- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie

w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:30 - 15:30;

- dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania,

pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie czyli w dniu 27.01.2022 r.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kinga Konieczna-Jucewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 00:00
Opis zmian: Umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Graczyk
Data i godzina publikacji: 2022-01-11 12:50