Komunikat: OBWIESZCZENIE

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2022-01-27 do 2022-02-10

Treść

OBWIESZCZENIE

                                                                      

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.)

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 26.01.2022r. została wydana decyzja nr 52/2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 154/48, 116/1, 117/4, 117/3, 116/2, 117/6, 117/5, 154/71, 118/1, 154/57, ark. 10, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy ul. Kościelnej / Mylnej.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (UA-I.6730.605.2020), w tym z wydaną decyzją - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa
  i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
  • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
   w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
   w godz. 7:30 - 15:30;
  • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Poznania, na skrytkę Wydziału Urbanistyki i Architektury /UMPoznan/UA) lub poprzez złożenie dokumentacji
   do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania,
   pl. Kolegiacki 17.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie,
nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji
w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje,
w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 27.01.2022r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sławomir Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2022-01-26 00:00
Opis zmian: Umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Graczyk
Data i godzina publikacji: 2022-01-26 11:17